OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1       Poskytovatelem služeb a zároveň Prodávajícím v Internetovém obchodu na adrese www.menblade.cze je:

Sellup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Góra Kalwaria na adrese ul. Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, Polsko, NIP 1231500973, REGON: 52000337800000, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000923027. Adresa pro korespondenci a zasílání dopisů: Sellup sp. z o.o. , Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria

email kontakt@menblade.cze

1.2       Prodávající prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu na adrese www.menblade.cze nabízí Zákazníkům Produkty na území České republiky.

1.3       Tyto Obchodní podmínky platí pro Zákazníky, kteří jsou i nejsou Spotřebiteli (s tím, že ustanovení článku 12 těchto Obchodních podmínek se vztahují toliko na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli).

1.4       Přijetí těchto Obchodních podmínek Zákazníkem je dobrovolné. Pokud si však Zákazník přeje vytvořit Účet, zadat Objednávku nebo uzavřít Kupní smlouvu, je přijetí těchto Obchodních podmínek nezbytné.

1.5       Prodávající nabízí k prodeji a Předprodeji Produkty – doplňky stravy, které podle zákona nejsou léčivými přípravky, ale potravinami, a to ve formě: tekutin, tobolek, potahovaných tablet, tablet, sáčků s práškem a jiných podobných forem. Jediným účelem těchto doplňků je obohatit stravu Zákazníka o minerály, vitamíny nebo jiné látky s výživovým nebo jiným fyziologickým účinkem. Doplňky stravy nabízené Prodávajícím nenahrazují léčivé přípravky předepsané Zákazníkovi lékařem.

1.6       Definice:

a)      Pracovní den – den od pondělí do pátku kromě státních svátků;

b)      Objednávkový formulář – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný na doméně Internetového obchodu, (www.menblade.cze), který umožňuje zadávat Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického Košíku, a určuje podmínky Kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby;

c)      Zákazník – je smluvní stranou Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, včetně: Spotřebitele, podnikatele, právnické osoby nebo organizační složky bez právní subjektivity s oprávněním právně jednat na základě zákona, která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo která využívá nebo hodlá využívat Elektronické služby;

d)      Spotřebitel – je Zákazník, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;

e)      Internetový obchod – internetový obchod dostupný na této adrese: healthlabs.care/cz, který poskytuje Elektronické služby;

f)       Produkt – movitá věc dostupná na webových stránkách Internetového obchodu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, zejména doplněk stravy;

g)      Doba vyřízení Objednávky – počet pracovních dnů potřebných k tomu, aby Prodávající připravil Objednávku podanou Zákazníkem, předal objednaný Produkt dopravci a doručil objednaný Produkt prostřednictvím dopravce na místo určené Zákazníkem v Objednávkovém formuláři;

h)      Objednávka – přímý projev vůle Zákazníka uzavřít Kupní smlouvu na dálku, učiněný s využitím prostředků komunikace na dálku, s uvedením Produktu, na který Zákazník podává návrh na uzavření Kupní smlouvy, a údajů Zákazníka nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy v rozsahu uvedeném v Objednávkovém formuláři [způsob platby, způsob doručení Produktu, místo doručení Produktu a údaje o Zákazníkovi]. Přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího se rozumí uzavření Kupní smlouvy;

i)       Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

j)       Zákon o ochraně spotřebitele – znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

k)      Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky pro Internetový obchod;

l)       Prodávající Sellup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Góra Kalwaria na adrese ul. Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, Polsko, NIP 1231500973, REGON: 52000337800000zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000923027.

m)    Elektronická služba – služba poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu,

n)      Předprodej – prezentace obsahu Internetového obchodu, která představuje výzvu k předkládání nabídek ze strany Zákazníků a týká se Produktů, které jsou ve výrobě nebo jejichž výroba je plánována, aby bylo možné objednat Produkt před jeho uvedením na trh za zvláštní cenu v souladu se samostatnými obchodními podmínkami takového předprodeje;

o)      Kupní smlouva – smlouva o koupi Produktu uzavřená v českém jazyce mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu;

p)      Košík – virtuální nástroj, který umožňuje Zákazníkovi shromáždit vybrané Produkty před jejich nákupem a vypočítat jejich celkovou kupní cenu. Při výběru Produktů může Zákazník libovolně spravovat obsah Košíku přidáváním nebo odebíráním Produktů do nebo z Košíku;

q)      Akce – časově omezená sleva na vybrané Produkty, které jsou nabízeny Prodávajícím a mohou být předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím;

r)       Doklad o nákupu – pokladní doklad, faktura s DPH nebo jiný doklad předaný Zákazníkovi spolu s Produktem, který dokládá prodej Produktu na základě Kupní smlouvy;

s)      Newsletter – služba poskytovaná elektronicky, kterou si Zákazník může objednat (přihlásit její odběr) prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu – elektronická distribuční služba poskytovaná Prodávajícím prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem přihlášeným Zákazníkům automaticky dostávat od Prodávajícího pravidelný elektronický obsah s informacemi o Prodávajícím, jeho Produktech, službách, novinkách a Akcích na webových stránkách Internetového obchodu;

t)       Účet – Elektronická Služba, prostřednictvím které Prodávající umožní Zákazníkovi založit si Účet s individuálním jménem (loginem) a heslem; pro založení Účtu musí Zákazník vyplnit formulář; v Účtu je možné shromažďovat informace o Objednávkách zadaných prostřednictvím daného Účtu, upravovat údaje Zákazníka a prohlížet historii Objednávek;

1.7       Pokud chce Zákazník používat Internetový obchod, je nutné, aby jeho koncové zařízení a komunikační systém splňoval následující minimální technické požadavky:

1)      Zákazník musí mít počítač nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet;

2)      Zákazník musí mít webový prohlížeč:

a)      Microsoft Edge verze 40.15063 nebo novější s povolenými soubory ActiveX, JavaScript a cookies, nebo

b)      Mozilla Firefox verze 52.0 nebo novější s povolenými aplety Java, JavaScriptem a soubory cookies, nebo

c)      Google Chrome verze 56.0 nebo novější s povolenými aplety Java, JavaScriptem a soubory cookies, nebo

d)      Opera verze 43.0 nebo novější s povolenými aplety Java, JavaScriptem a soubory cookies, nebo

e)      Apple Safari 8.0 nebo novější s povolenými aplety Java, JavaScriptem a soubory cookies;

3)      Zákazník musí mít aktivní účet pro elektronickou poštu (email);

4)      doporučené minimální rozlišení obrazovky 1360 x 1024 pixelů.

1.8       Prodávající zavede technická a organizační opatření odpovídající míře rizika, zejména, nikoliv však výlučně, opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené online – k zajištění bezpečnosti zpráv a údajů přenášených v Objednávkovém formuláři. Prodávající zajišťuje bezpečný přenos údajů uvedených v Objednávkovém formuláři pomocí protokolu SSL (SecureSocketLayer).

1.9       Prodávající zajišťuje ochranu přenášeného digitálního obsahu a dat zavedením technických a organizačních opatření, aby zabránil jejich zpřístupnění neoprávněným osobám (např. šifrování SSL, přístupová hesla, antivirový software). Prodávající však upozorňuje, že používání internetu a elektronicky poskytovaných služeb s sebou nese riziko možnosti vniknutí škodlivého softwaru do systému a IT zařízení Zákazníka nebo neoprávněného přístupu třetích osob k datům Zákazníka. Za účelem minimalizace těchto rizik je Zákazník povinen používat vhodná technická bezpečnostní opatření, například aktuální antivirový software.

1.10    Při používání Internetového obchodu je Zákazník povinen:

1)      používat Elektronické služby v souladu s platnými zákony a ustanoveními těchto Obchodních podmínek,

2)      neposkytovat ani nepřenášet žádný obsah nezákonné povahy,

3)      používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje jejich funkčnost,

4)      používat jakýkoli obsah z Internetového obchodu a Newsletteru pouze pro vlastní potřebu.

1.11    Ustanovení těchto Obchodních podmínek nevylučují ani neomezují jakákoli práva Spotřebitele, které Spotřebiteli náleží podle kogentních ustanovení právních předpisů. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a výše uvedenými kogentními ustanoveními právních předpisů mají přednost ustanovení obecně závazných právních předpisů.

1.12    Veškeré fotografie Produktů a další materiály (včetně textu, grafiky a loga) umístěné na webových stránkách Internetového obchodu, Objednávkovém formuláři a Newsletteru jsou majetkem Prodávajícího nebo jsou Prodávajícím používány se souhlasem třetích osob, které jsou držiteli autorských práv nebo práv duševního vlastnictví k těmto materiálům. Bez písemného souhlasu Prodávajícího nebo třetí osoby, která je držitelem příslušných práv, je zakázáno reprodukovat jakékoli fotografie a další grafické prvky a kopírovat jakýkoli text z webových stránek Internetového obchodu, Objednávkovém formuláři a Newsletteru, nebo zpřístupňovat výše uvedené na internetu.

1.13    Dále je zakázáno stahovat jakékoli obrázky z webových stránek Internetového obchodu, Newsletterů a používat je k marketingovým a komerčním účelům. Použití výše uvedených materiálů bez písemného souhlasu Prodávajícího nebo třetí osoby, která je vlastníkem autorských práv nebo práv duševního vlastnictví, je nezákonné a může vést k občanskoprávnímu a trestnímu řízení proti konkrétnímu pachateli.

§ 2. ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1       Mezi elektronické služby poskytované Prodávajícím v Internetovém obchodu patří:

a)      prezentace Produktů;

b)      možnost uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím Objednávkového formuláře;

c)      Účet;

d)      Newsletter.

2.2       Účet je možné používat poté, co:

a)      Zákazník vyplní do formuláře nezbytné údaje pro vytvoření Účtu,

b)      klikne na pole „Založit účet“,

c)      potvrdí přání založit Účet kliknutím na konfirmační link, který je automaticky poslán na emailovou adresu zadanou ve formuláři pro vytvoření Účtu.

V Registračním formuláři musí Zákazník uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo.

2.3       Služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet vymazat (zrušit Účet) zasláním příslušné žádosti písemně nebo elektronicky na adresu kontakt@menblade.cze nebo kliknutím na možnost „Smazat účet“, která je k dispozici na Účtu v sekci „Nastavení ochrany soukromí”.  Při vymazání účtu Zákazníka nebudou odvolány souhlasy s marketingovými sděleními [zaslaných e-mailem nebo sms/mms/telefonem]; tyto souhlasu musejí být odvolány samostatně.

2.4       Zákazník by měl při používání služby Účet dodržovat následující bezpečnostní doporučení:

a)      Zákazník by si měl heslo zapamatovat a nikam jej nepsat. Heslo by mělo obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici nebo speciální znak. Minimální délka hesla je 8 znaků.

b)      Zákazník v žádném případě nesmí heslo sdělovat třetím osobám.

c)      Pokud má Zákazník podezření, že heslo zná třetí osoba, měl by neprodleně: (i) pokusit se heslo změnit a (ii) oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu.

d)      Pokud Zákazník heslo zapomene nebo ztratí, měl by heslo neprodleně změnit na nové. Heslo může být změněno pouze na žádost oprávněného Zákazníka – majitele Účtu, a to po potvrzení jeho totožnosti.

e)      Při zadávání hesla by se měl Zákazník ujistit, že jej nevidí žádná třetí osoba.

f)       Po dokončení nebo přerušení práce s Účtem se musí Zákazník odhlásit. Tento princip je nutné dodržovat zejména v případě, kdy se Zákazník vzdálí od počítače, ze kterého je na Účtu přihlášený.

g)      Počítače a jiná zařízení, ze kterých se Zákazník přihlašuje k Účtu, by měly být zabezpečeny prostředky, které zajišťují ochranu před škodlivým softwarem a vnějšími útoky.

2.5       Zákazník může využívat Newsletter poté, co:

a)      poskytne svoji emailovou adresu, na kterou bude Newsletter zasílán; a

b)      klikne na tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU“, které je uvedené ve formuláři na webových stránkách Internetového obchodu.

Zákazník může Newsletter odebírat i tak, že zaškrtne příslušné pole při zakládání Účtu – Zákazník se tak k odběru Newsletteru přihlásí již při vytvoření Účtu.

2.6       Služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Zákazník se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (zrušit Newsletter) tak, že:

a)      klikne na odhlašovací link, který je uveden v každém zprávě, která obsahuje Newsletter, nebo

b)      zvolí příslušné nastavení v Účtu, nebo

c)      pošle písemnou žádost nebo elektronickou zprávu na následující emailovou adresu kontakt@menblade.cze

2.7       Objednávkový formulář umožňuje uzavření Kupní smlouvy tak, že Zákazník přidá Produkt do Košíku a vyplní údaje v Objednávkovém formuláři v souladu s článkem 4 těchto Obchodních podmínek. V Objednávkovém formuláři musí Zákazník uvést následující údaje:

·         svoje jméno a příjmení/obchodní název,

·         adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát),

·         e-mailovou adresu,

·         kontaktní telefonní číslo a

·         údaje týkající se Kupní smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob doručení Produktu(ů), způsob platby.

Pokud Zákazník není Spotřebitel, musí uvést také obchodní název, identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud má být k Objednávce přiložena faktura s DPH.

2.8       Služba Objednávkového formuláře je poskytována zdarma a umožňuje uzavřít Kupní smlouvu bez založení Účtu. Jedná se o jednorázovou službu a zaniká okamžikem zadání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře nebo při nedokončení Objednávky.

2.9       Jakoukoli stížnost týkající se poskytování Elektronických Služeb Prodávajícím a jakoukoli jinou stížnost související s fungováním Internetového obchodu, včetně oznámení o porušení těchto Obchodních podmínek, může Zákazník podat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: kontakt@menblade.cze nebo písemně na adresu: Sellup sp. z o.o. Norberta Adamowicza 4 , 05-530 Góra Kalwaria, Poland. Doporučujeme, aby Zákazník v popisu stížnosti uvedl: informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu problému, požadavek Zákazníka a kontaktní údaje stěžovatele (jméno, příjmení a korespondenční adresa) – tyto informace usnadní a urychlí vyřízení stížnosti Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučení a pokud nebudou dodrženy, stížnost bude platná a Prodávající ji i tak vyřídí.

2.10    Stížnosti uvedené v odstavci 2.9 výše vyřídí Prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení. Odpověď na stížnost bude zaslána na adresu uvedenou stěžovatelem. Pokud bude nutné doplnit další údaje nebo informace, vyzve Prodávající Zákazníka, aby příslušné informace a údaje doplnil před vyřízením stížnosti.

§ 3. PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

3.1       Zákazník je povinen zejména, nikoliv však výlučně:

a)      používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy, těmito Obchodními podmínkami, zásadami společenského soužití, dobrými mravy, osobnostními právy, autorskými právy a právy duševního vlastnictví Prodávajícího a jakékoli třetí osoby;

b)      poskytnout údaje, které jsou pravdivé a správné, nejsou zavádějící a neporušují práva třetích osob;

c)      využívat služby a funkce zpřístupněné Prodávajícím způsobem, který nenaruší fungování Prodávajícího a Internetového obchodu;

d)      používat jakýkoli obsah na webových stránkách Internetového obchodu pouze pro osobní potřebu.

3.2       Je nepřípustné, aby Zákazník podnikal jakékoli kroky, které by mohly destabilizovat nebo narušit provoz Internetového obchodu nebo zkomplikovat přístup do Internetového obchodu Prodávajícímu, Zákazníkům nebo dalším uživatelům internetu, a aby umisťoval nevyžádaná komerční sdělení [spam] do Internetového obchodu nebo zasílal tato sdělení prostřednictvím Internetového obchodu.

3.3       V případě, že Zákazník poruší právní předpisy, ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Zásady ochrany osobních údajů nebo Zákazník svým chováním ztěžuje provoz Internetového obchodu nebo obtěžuje ostatní Zákazníky, je Prodávající oprávněn zbavit Zákazníka práva užívat Internetový obchod nebo omezit přístup Zákazníka k některým funkcím Internetového obchodu.

3.4       Internetový obchod může nabízet vybrané Produkty v Akci. Prodávající rozhodne o pravidlech dané Akce a zveřejní je na webových stránkách Internetového obchodu.

3.5       Oznámení, reklamy Prodávajícího, ceníky a další informace o Produktech zveřejněné na webových stránkách Internetového obchodu, zejména jejich popis, technické parametry a parametry použití a ceny představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku.

§ 4. PRAVIDLA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1       Zákazník může zadat Objednávku, a tím učinit návrhu na uzavření Kupní smlouvy na Produkty nabízené Prodávajícím jedním z následujících způsobů:

a)      zadáním Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře na webových stránkách Internetového obchodu;

b)      zadáním Objednávky prostřednictvím služby Účet [obsahující některé údaje Zákazníka] vyplněním Objednávkového formuláře v rozsahu nezbytném pro dokončení Objednávky.

4.2       Všechny Produkty dostupné na webových stránkách Internetového obchodu jsou originální, zcela nové a v souladu s obecně platnými zákony.

4.3       Objednávky dle odst. 4.1 lze zadávat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

4.4       Objednávky podané ve všední dny po 16:00 hod., v sobotu, v neděli a o svátcích budou vyřízeny následující pracovní den.

4.5       Pro účinné podání Objednávky způsobem uvedeným v odstavci 4.1 písm. a) výše je nutné provést následující jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy:

a)      přidat Produkt do Košíku,

b)      správně vyplnit Objednávkový formulář, který je k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu a který obsahuje údaje pro zaslání Produktu,

c)      zvolit způsob platby a způsob doručení,

d)      přijmout Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a stisknout tlačítko „Objednávám a platím“.

4.6       Pro podání účinné Objednávky způsobem uvedeným v odstavci 4.1 písm. b) výše je nutné je nutné provést následující jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy:

a)      přidat Produkt do Košíku,

b)      přihlásit se do Účtu,

c)      správně vyplnit Objednávkový formulář, který je k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu,

d)      zvolit způsob platby a způsob doručení,

e)      přijmout Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a stisknout tlačítko „Objednávám a platím“.

4.7       Během zadávání Objednávky, až do stisknutí tlačítka "Objednat a zaplatit" nebo do telefonického potvrzení Prodávajícího, že Objednávka zadaná Zákazníkem je kompletní, může Zákazník upravovat a měnit zadané údaje včetně, nikoliv však výlučně, změny vybraného Produktu, adresy a způsobu doručení Produktu, způsobu platby, údajů uvedených v Objednávkovém formuláři. Zákazník by se měl v tomto smyslu řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu.

4.8       Zákazník zadá Objednávku kliknutím na tlačítko „Objednávám a platím“. Při kliknutí na tlačítko „Objednávám a platím“ vzniká Zákazníkovi povinnost zaplatit celkovou částkou, včetně nákladů na doručení Produktu.

4.9       Po odeslání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí, že Zákazník objednávku odeslal. Prodávající potvrdí Objednávku zasláním e-mailu Zákazníkovi, ve kterém potvrdí všechny podstatné náležitosti Objednávky, a to na adresu uvedenou Zákazníkem. Tato e-mailová zpráva je potvrzením o uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

4.10    Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Zákazník obdrží e-mail potvrzující všechny podstatné náležitosti Kupní smlouvy v souladu s výše uvedeným odstavcem 4.9.

4.11    Obsah Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetovém obchodu bude zaznamenán a následně zaslán Zákazníkovi na email uvedený v rámci Objednávkového formuláře.

4.12    Doba vyřízení Objednávky (kompletace Objednávky a příprava na odeslání) trvá 1 až 7 pracovních dní včetně doručení a vypočítává se níže uvedeným způsobem:

a)      pokud si Zákazník zvolí platbu dobírkou – ode dne uzavření Kupní smlouvy.;

b)      pokud si Zákazník zvolí elektronický způsob platby – ode dne připsání celé částky na bankovní účet Prodávajícího.

4.13    Zákazník může provádět změny v Objednávce nebo ji zrušit, dokud Prodávající nepotvrdí, že Objednávka byla zadána.

4.14    V případě, že Produkty objednané Zákazníkem nejsou na skladě Prodávajícího, Prodávající o tom Zákazníka informuje. V tomto případě může Zákazník souhlasit s prodloužením Doby vyřízení Objednávky nebo zrušit objednaný Produkt či celou Objednávku. V případě nedostupnosti Produktů bude předpokládaná Doba vyřízení Objednávky stanovena individuálně po dohodě se Zákazníkem.

4.15    Zákazník je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a přijmout je jako nezbytnou součást postupu zadávání Objednávky. Skutečnost, že se Zákazník seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů a přijal je, potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka před dokončením Objednávky. Pokud Zákazník v průběhu zadávání Objednávky nepřijme tyto Obchodní podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů, nebude moci objednat Produkty z Internetového obchodu.

4.16    V rámci zadávání Objednávky musí Zákazník rovněž poskytnout své osobní údaje označené v Objednávkovém formuláři jako povinné a přečíst si Zásady ochrany osobních údajů při zpracování. Poskytnutí osobních údajů označených jako povinné je dobrovolné, je však nezbytné pro zadání Objednávky a uzavření Kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů, které nejsou označeny jako povinné, je dobrovolné a tyto údaje nejsou nutné k zadání Objednávky a uzavření Kupní smlouvy.

4.17    Informace o celkové hodnotě Objednávky, která zahrnuje kupní cenu Produktu a náklady na doručení, budou vždy uvedeny v rámci Objednávkového formuláře při zadávání Objednávky. Před dokončením Objednávky se zobrazí celková částka, kterou má Zákazník zaplatit, včetně příslušných nákladů na doručení.

4.18    Pokud si Zákazník při objednávce zvolil platbu předem, měl by uhradit cenu a náklady na doručení Produktu do 7 dnů od obdržení e-mailu od Prodávajícího s potvrzením o přijetí objednávky a potvrzení o kompletaci objednávky. Pokud Zákazník neprovede platbu do 7 dnů od potvrzení Objednávky, Prodávající vyzve Zákazníka k provedení platby. Pokud nebude platba provedena v plné výši ve lhůtě uvedené ve výzvě, má Prodávající právo zrušit Objednávku a informovat Zákazníka prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka nebo telefonicky.

4.19    Pokud si Zákazník při zadávání Objednávky zvolil platbu při doručení objednaného Produktu (dobírka), je povinen provést platbu při doručení zásilky obsahující objednaný Produkt. Vlastnické právo k předmětu Objednávky přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení.

4.20    Prodávající poskytuje Elektronické služby bezplatně.

§ 5. CENY PRODUKTŮ

5.1       Ceny Produktů na webových stránkách Internetového obchodu a v Objednávkovém formuláři jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jedná se o konečné ceny, tj. ceny zahrnující všechny daně včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.2       Ceny Produktů uvedené na webových stránkách Internetového obchodu nezahrnují náklady na doručení Produktu. Náklady na doručení objednaného Produktu budou uvedeny v Objednávkovém formuláři vždy v průběhu zadávání Objednávky, bezprostředně před i v okamžiku schválení a zadání Objednávky Zákazníkem, a budou zahrnuty do celkové hodnoty Objednávky. Celková hodnota Objednávky zahrnuje cenu Produktu a náklady na doručení. O celkové hodnotě Objednávky včetně nákladů na doručení bude Zákazník informován vždy před zadáním Objednávky a v e-mailu s potvrzením Objednávky.

5.3       Informace o ceně Produktu, jeho vlastnostech a základních charakteristikách jsou k dispozici v popisu Produktů na webových stránkách Internetového obchodu a jsou uvedeny u nabízeného Produktu.

5.4       Ke každé Objednávce je přiložen Doklad o nákupu.

5.5       Pokud si Zákazník přeje obdržet fakturu s DPH, je povinen uvést v Objednávkovém formuláři daňové identifikační číslo (DIČ). Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající poskytne Zákazníkovi Doklad o nákupu v elektronické podobě, případně bude tento doklad součástí zásilky obsahující Produkt. K zásilce může být přiložena specifikace Objednávky. V případě, že Zákazník požaduje vystavení faktury s DPH, souhlasí s tím, že fakturu s DPH může obdržet na jím uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající může před stažením Dokladu o nákupu nebo faktury s DPH požadovat ověření Zákazníka prostřednictvím technických prostředků.

§ 6. ZPŮSOB PLATBY KUPNÍ CENY

6.1       Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby platby za Kupní smlouvy:

a)      Dobírka

b)      Stripe

c)      Skrill

6.2       Aktuálně dostupné způsoby platby, včetně elektronických plateb, budou nabídnuty během zadávání Objednávky před jejím odesláním.

6.3       Zákazník může využít slevové kódy po dobu jejich platnosti. Slevový kód nelze kombinovat s dalším slevovým kódem nebo Akcemi, pokud podmínky konkrétní Akce nestanoví jinak.

§ 7. DORUČENÍ

7.1       Doručení Produktu na adresu, kterou uvedl Zákazník v Objednávce, zajišťuje kurýrní služba.

7.2       Standardní doručení Produktů na území České republiky a Slovenska bude provedeno kurýrní službou DPD.  Prodávající si vyhrazuje právo změnit poskytovatele doručovacích služeb.

7.3       Produkty se obvykle doručují v pracovní dny.

7.4       Náklady na doručení hradí Zákazník.

7.5       Náklady na doručení a předpokládaný čas doručení je uveden v Objednávkovém formuláři.

7.6       Zákazník se zavazuje, že převezme doručovaný Produkt.

§ 8. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1       Podle Občanského zákoníku může Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Vzorové poučení o možnosti odstoupení od Kupní smlouvy je připojeno jako příloha č. 1 k těmto Obchodním podmínkám.

8.2       Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná:

1)      v případě Kupní smlouvy – ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem (nebo třetí osobou určenou Spotřebitelem, která není dopravcem),

2)      v případě Kupní smlouvy, která zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – ode dne převzetí posledního Produktu, dávky nebo části.

8.3       Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit například tak, že o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informuje Prodávajícího výslovným oznámením zaslaným na adresu:

a)      V písemné podobě na adresu: Sellup sp. z o.o. Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, Poland

b)      V elektronické podobě na emailovou adresu: kontakt@menblade.cze. Oznámení o odstoupení od smlouvy lze zaslat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy, jehož vzor je připojen jako příloha č. 2 k těmto Obchodním podmínkám; Zákazník není povinen tento formulář použít.

8.4       Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději poslední den 14denní lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

8.5       Pokud Spotřebitel oznámil, že odstupuje od Kupní smlouvy před tím, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka není závazná.

8.6       V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen vrátit neprodleně Produkt Prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel odstoupil od Kupní smlouvy. Pro dodržení této lhůty postačí, pokud bude Produkt zaslán zpět nejpozději poslední den 14denní lhůty na následující adresu:

Sellup

Norberta Adamowicza 4

05-530 Góra Kalwaria

Poland

8.7       Spotřebitel je povinen uhradit všechny přímé náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu (zejména poštovné a balné).

8.8       V případě odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Zákazníka na základě Kupní smlouvy přijal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Produktu, který Prodávající nabízí, Prodávající vrátí Spotřebiteli náklady na dodání Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9       Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, kterým platbu od Spotřebitele, pokud se Prodávající a Spotřebitel výslovně nedohodli na jiném způsobu vrácení a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

8.10    Prodávající má právo pozdržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud neobdrží vrácené Produkty nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o vrácení Produktu, podle toho, která z těchto okolností nastane dříve.

8.11    Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Produktu v důsledku použití Produktu jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

8.12    Podle § 1837 Občanského zákoníku nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Kupní smlouvy:

1)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

2)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jehož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží;

3)      kdy je předmětem dodávky předmět dodaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen – toto omezení se vztahuje zejména na všechny Produkty, které jsou doplňky stravy.

§9 PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1       Práva Spotřebitele z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména §§ 2161 až 2174 Občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.

9.2       Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy kupující Produkt převzal:

a)      má Produkt vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně v prezentaci Produktu na webových stránkách Internetového obchodu;

b)      se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)      je Produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d)      Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3       Projeví-li se vada Produktu v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.

9.4       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu, v době jeho minimální trvanlivosti uvedené na obalu Produktu, maximálně však do 24 měsíců od převzetí.

9.5       Nemá-li Produkt vlastnosti dle odst. 9.2 výše, má Spotřebitel právo:

a)      na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit, zejména na dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo na opravu Produktu;

b)      pokud se vada týká pouze součásti Produktu, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

c)      není-li odstranění vady možné, může Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny.

9.6       Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit také v případě, pokud nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

9.7       Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nový Produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

§ 10. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

10.1       Spotřebitel je oprávněn podat reklamaci:

a)      písemně na adresu: Sellup sp. z o.o. , Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria , Poland 

b)      v elektronické formě na emailovou adresu: kontakt@menblade.cze

10.2       Prodávající doporučuje v reklamaci uvést zejména:

·         jméno a příjmení,

·         korespondenční adresu,

·         adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), na kterou má být zaslána odpověď na reklamaci, pokud si Zákazník přeje obdržet odpověď na reklamaci e-mailem,

·         datum zakoupení Produktu,

·         typ reklamovaného Produktu,

·         přesný popis závady a datum jejího zjištění,

·         požadavek Zákazníka na preferovaný způsob vyřízení reklamace (jak je blíže uvedeno v čl. 9 výše).

10.3       Doklad o nákupu Produktu by měl být Prodávajícímu předložen spolu s reklamací. Doklad o nákupu může být například kopie účtenky nebo kopie faktury, potvrzení platby platební kartou nebo jiný doklad.

10.4       Výše uvedená ustanovení týkající se podání reklamace jsou informativní a Spotřebitel není povinen se jimi řídit. Pokud Spotřebitel výše uvedené v reklamaci neuvede, nebude mít tato skutečnost vliv na její účinnost.

10.5       Spotřebitel, který uplatní svá práva z odpovědnosti za vady, je povinen dodat vadný Produkt na náklady Prodávajícího na adresu: Sellup sp. z o.o. , Norberta Adamowicza 4 , 05-530 Góra Kalwaria , Poland

10.6       Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.

10.7       Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Produktu k odbornému posouzení vady.

10.8       Prodávající reklamaci Spotřebitele vyřídí, včetně odstranění vady neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání, pokud se se Spotřebitelem nedohodne na delší době. Marné uplynutí této lhůty opravňuje Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy.

10.9       O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník informován v souladu s údaji uvedenými v reklamaci.

10.10    V případě jakýchkoli problémů v podané reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k opravě či doplnění prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v reklamaci.

§ 11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A UPLATNĚNÍ NÁROKŮ

11.1       Stížnosti Spotřebitelů budou řešeny Prodávajícím mimosoudně na kontakt@menblade.cze . Prodávající zašle informace o vyřízení stížnosti Spotřebitele na jeho e-mailovou adresu.

11.2       Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na adrese https://www.coi.cz/ nebo evropské adrese pro řešení sporů http://ec.europa.eu/consumers/odr. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

11.3       Mimosoudní řešení stížností a uplatnění nároků je možné až po vyřízení stížnosti a je dobrovolné – obě strany musí s postupem souhlasit.

§ 12. PODMÍNKY PRODEJE OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

12.1       Tento článek 12 se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.

12.2       Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není Spotřebitelem, do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V tomto případě může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, nevzniknou vůči Prodávajícímu žádné nároky.

12.3       V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby a je oprávněn požadovat částečnou nebo úplnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.

12.4       Práva a povinnosti spojené s Produktem a nebezpečí nahodilé zkázy nebo poškození Produktu přechází na Zákazníka, který není Spotřebitelem, okamžikem předání Produktu Prodávajícím dopravci. V tomto případě Prodávající neodpovídá za jakoukoli ztrátu, vadu nebo poškození Produktu, ke kterému dojde v době od předání Produktu k přepravě do jeho předání Zákazníkovi, a za jakékoli zpoždění při přepravě zásilky.

12.5       Prodávající neposkytuje záruku za jakost Produktu.

12.6       Prodávající ani jeho zaměstnanci, oprávnění zástupci nebo zmocněnci neodpovídají Zákazníkovi, jeho poddodavatelům, zaměstnancům, oprávněným zástupcům a/nebo zmocněncům za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škodu nezpůsobili úmyslně.

12.7       V případě vzniku odpovědnosti Prodávajícího, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zmocněnců, bude odpovědnost vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena – jak v rámci jednoho nároku, tak v rámci všech nároků dohromady – do výše kupní ceny Produktu a nákladů na doručení zaplacených za poslední Kupní smlouvu, maximálně však do výše jednoho tisíce polských zlotých.

12.8       Jakýkoli spor vzniklý mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, bude předložen soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího.

12.9       Prodávající může tyto Obchodní podmínky ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli, kdykoli změnit podle obecně platných právních předpisů.

§ 13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1       Prodávající je správcem osobních údajů Zákazníků. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů.

13.2       Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o používání cookies a dalších technologiích používaných webovými stránkami Internetového obchodu.

§ 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1       Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce.

14.2       Prodávající není ve vztahu k Zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14.3       Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či webového rozhraní Internetového obchodu nebo v důsledku jejich užití této v rozporu s jejich určením.

14.4       Prodávající bude dodržovat veškerá práva Spotřebitelů stanovená platnými právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Ustanovení těchto Obchodních podmínek neomezují ani nevylučují jakákoli práva Spotřebitelů vyplývající ze zákona.

14.5       Tyto Obchodní podmínky jsou zdarma k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu na kartě „Obchodní podmínky“. Obchodní podmínky jsou na výše uvedených internetových stránkách zpřístupněny ve formě, která umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat obsah těchto Obchodních podmínek prostřednictvím systému informačních a komunikačních technologií, který Zákazník používá.

14.6       Každý Zákazník bude informován o obsahu případných změn těchto Obchodních podmínek formou zprávy zveřejněné na doméně Prodávajícího. Prodávající dále zveřejní na své doméně nové znění Obchodních podmínek.

14.7       Pokud dojde ke změnám těchto Obchodních podmínek, veškeré smlouvy uzavřené a Objednávky podané před datem účinnosti změny těchto Obchodních podmínek budou plněny v souladu s Obchodními podmínkami platnými v den uzavření Kupní smlouvy a podání Objednávky Zákazníkem.

14.8       Záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními českého práva.

14.9       Tyto Obchodní podmínky jsou platné do 2021-09-22

14.10    Tyto Obchodní podmínky budou závazné od 2021-02-15