ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES

§ 1. Obecná ustanovení

1.       Správcem a vlastníkem webové stránky a Internetového obchodu www.menblade.cze (dále jen „Webová stránka“) je Sellup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Góra Kalwaria na adrese ul. Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, Polsko, NIP 1231500973, REGON: 52000337800000, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000923027. Adresa pro korespondenci a zasílání dopisů: Sellup sp. z o.o. , Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria

2.       Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) obsahují informace týkající se zpracování osobních údajů, které nám můžete poskytnout při používání Internetového obchodu, resp. Webové stránky a využívání souborů cookies v Internetovém obchodě, resp. na Webové stránce.

3.       Tyto Zásady jsou informativní, což znamená, že nezakládají povinnosti pro každou osobu, která navštíví Internetový obchod, resp. Webovou stránku (dále jen „Uživatel“) (nejedná se o smlouvu ani obchodní podmínky).

4.       Slova, fráze a zkratky uvedené v těchto Zásadách začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Objednávkový formulář, Newsletter, Elektronická služba) by měla být pojímány tak, jako jsou definovány v Obchodních podmínkách Internetového obchodu, které jsou k dispozici v Internetovém obchodě.

5.       Podrobné informace týkající se zpracování konkrétních osobních údajů jsou při každém shromažďování dostupné v obsahu informační doložky, která se nachází na viditelném a snadno přístupném místě na Webové stránce. To se týká zejména informací o účelu a právním základu zpracování osobních údajů, době jejich uchovávání a o příjemcích, kterým jsou předávány.

6.       Správce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho spolupracující subjekty, subdodavatelé a jiné spolupracující subjekty poskytnou záruku uplatnění vhodných bezpečnostních opatření v každém případě, kdy zpracovávají osobní údaje na pokyn Prodávajícího coby správce osobních údajů. Správce průběžně provádí analýzu rizik, aby zajistil bezpečné zpracování osobních údajů, které především zajistí, že přístup k údajům mají výhradně oprávněné osoby a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů.

 

§ 2 Správce osobních údajů a kontaktní údaje

1.       Správcem osobních údajů shromažďovaných:

a)       prostřednictvím Internetového obchodu (včetně používání souborů cookies nebo podobné technologie), získaných na základě aktivity Uživatelů na Webových stránkách,

b)      dalšími komunikačními kanály se Zákazníkem či Uživatelem, např. call centra;

je Sellup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Góra Kalwaria na adrese ul. Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria, Polsko, NIP 1231500973, REGON: 52000337800000, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000923027. Adresa pro korespondenci a zasílání dopisů: Sellup sp. z o.o. , Norberta Adamowicza 4, 05-530 Góra Kalwaria

2.       V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit:

a)       klasickým způsobem na adresu uvedenou výše: ul. Norberta Adamowicza 4 , 05-530 Góra Kalwaria, Poland.

b)      E-mailem: kontakt@menblade.cze

3. Pokud:

a)       chcete kontaktovat Správce ohledně záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů,

b)      máte dotazy týkající se údajů nebo připomínky k těmto Zásadám,

c)       pokud chcete uplatnit svá práva týkající se vašich údajů zpracovávaných Správcem,

můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo klasické pošty a použit k tomu výše uvedené kontaktní údaje.

§ 3.  Jaké osobní údaje zpracovává Správce

1.       Osobní údaje – informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Jedná se o následující informace: IP adresa, forma oslovení, jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

2.            Zpracováváme Osobní údaje:

a)       Uživatelů Internetového obchodu, včetně Uživatelů, kteří mají zřízený Účet,

b)      Zákazníků,

c)       Obchodních partnerů,

d)      odběratelů Newsletteru,

e)      osob, které vyjádřily souhlas s marketingovou komunikací,

f)        osob, které kontaktovaly Internetový obchod, jakož i osob, které zpřístupnily Správci své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tedy: webových stránek https://www.instagram.com/ a https://www.facebook.com (včetně aplikací pro mobilní telefony), jejíchž pravidla fungování jsou založena na předpisech, které jsou dostupné zejména na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms, poskytované odpovídajícím způsobem společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen „Webová stránka Facebook”). Zásady ochrany a využívání Osobních údajů Facebookem a Instagramem jsou zpřístupněny například na webové stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá žádný vliv na obsah pravidel Facebooku, včetně zpracování Osobních údajů ze strany Webové stránky Facebooku a jejího provozovatele.

§ 4.   Rozsah, účel, právní základ a doba zpracování shromažďovaných Osobních údajů

1.       Správce zpracovává Osobní údaje na Webové stránce za účelem umožnění využívání funkcí Internetového obchodu, a to i automaticky při používání Webové stránky, tedy za účelem:

a)       Poskytnutí a zobrazení obsahu v Internetovém obchodu – za tímto účelem zpracováváme Osobní údaje v podobě: IP adresa, soubory cookies; tyto Osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněným zájmem Správce je provozování Internetového obchodu,

b)      Poskytnutí služby Účet – za tímto účelem zpracováváme Osobní údaje v podobě: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, soubory cookies, jméno a příjmení, údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; tyto Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány ne déle než po dobu poskytování služby Účet,

c)       Uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu a plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, včetně záručních a reklamačních povinností – za tímto účelem zpracováváme osobní údaje v podobě: IP adresa, soubory cookies, e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresní údaje (ulice, číslo domu, obec včetně PSČ, země), údaje pro fakturaci, platební údaje, kontaktní telefonní číslo, číslo objednávky nebo jiné údaje poskytnuté Správci coby Prodávajícímu anebo poskytovateli Elektronických služeb na Webové stránce nebo při kontaktu se Zákazníkem; zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; Údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu ne delší než 6 let.

d)      Splnění právních povinností Správce jako Prodávajícího a poskytovatele Elektronických služeb – za tímto účelem jsou zpracovávány jméno, příjmení, údaje o objednávce, platební údaje, e-mail, telefon, adresa, ulice, číslo domu, obec včetně PSČ, země, číslo bankovního účtu, údaje pro fakturaci nebo vystavení jiného dokladu, např. DIČ, RČ; zpracováváme údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zejména v rozsahu povinností vyplývajících z předpisů daňového práva; Osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu ne delší než 5 let, počínaje koncem kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta splatnosti daně související se smlouvou uzavřenou se Správcem.

e)      Zasílání Newsletteru na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, jakož i obchodních sdělení na uvedené komunikační kanály [e-mail, SMS, telefon] – za tímto účelem zpracováváme kontaktní údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o objednávkách, jméno, příjmení, adresu (ulice, číslo domu, obec včetně PSČ), IP adresu, soubory cookies, údaje o objednávkách a výsledné údaje – zpracováváme Osobní údaje na základě souhlasu vyjádřeného v tomto rozsahu na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; Osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu ne delší než 5 let.

f)        Za účelem realizace oprávněného zájmu Správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je:

-        provozování a fungování Internetového obchodu a zajištění bezpečnosti jeho používání, včetně odhalování zneužití a provádění analýz, statistik, provádění průzkumů, průzkumu spokojenosti,

-        příprava a prezentace reklam a nabídek přizpůsobených zájmům a potřebám subjektů údajů a zasílání obchodních sdělení, zejména zasílání Newsletteru na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem;

-        za účelem určení, obhajoby a domáhání se nároků, za účelem archivace údajů.

Osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu ne delší než 6 let.

2.       Aktivita Uživatele v Internetovém obchodě, včetně jeho Osobních údajů, je zaznamenána v systémových log souborech (chronologický záznam elektronických údajů obsahující informace o událostech a činnostech týkajících se Internetového obchodu, který je určen k poskytování Elektronických služeb Správcem). Informace shromážděné v log souborech jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu až 12 měsíců především za účelem provozování Internetového obchodu a jsou zpracovávány pro servisní, technické, analytické, statistické účely a pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a správy tohoto systému.

3.       V jiném rozsahu, který je odůvodněný účely zpracování, budou Osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou existuje právní základ pro jejich zpracování, ledaže by platné právní předpisy vyžadovaly delší dobu jejich uchovávání, např. pro použití v soudních řízeních, jejichž stranou bude subjekt údajů a Správce.

4.       Na konci doby uchovávání a bez jakéhokoli jiného právního základu pro jejich zpracování budou Osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 

§ 5 Příjemci

1.       Správce nepředává Osobní údaje vždy a všem příjemcům uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů nebo v kategoriích příjemců – Správce předává Osobní údaje výhradně tehdy, kdy je to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracování Osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro jejich realizaci.

2.       V souvislosti s poskytováním Elektronických služeb anebo plněním Kupní smlouvy budou Osobní údaje zpřístupněny externím subjektům podporujícím činnost Správce, včetně zejména:

a)       dodavatelům odpovědným za provoz informačních systémů [IT podpora v oblasti provozu internetového obchodu, e-mailový hosting, servisní a serverové služby),

b)      subjektům, jako jsou banky a provozovatelé plateb – podporující elektronické platby nebo platební karty – v případě Zákazníka, který využívá na Webové stránce metody elektronických plateb nebo platební kartu. Správce zpřístupní shromážděné Osobní údaje vybranému subjektu, který výše uvedené platby na Webové stránce zpracovává jménem Správce, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení platby,

c)       marketingovým agenturám a poskytovatelům IT systémů, které jsou určeny k podpoře marketingu (v oblasti marketingových služeb),

d)      poskytovatelům účetních, právních, poradenských služeb poskytujících Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo inkasní společnost).

3.       Příjemcem údajů mohou být také poskytovatelé umístěných modulů plug-in pro sociální média, skriptů a dalších podobných nástrojů na Webové stránce, které umožňují prohlížeči návštěvníka Webové stránky stahovat obsah od poskytovatelů těchto plug-in modulů a předávat těmto poskytovatelům Osobní údaje návštěvníka, včetně také: Facebook Ireland Ltd. – Správce používá na stránce Internetového obchodu moduly plug-in pro sociální média Facebook a Instagram, a v této souvislosti shromažďuje a sdílí Osobní údaje Uživatele, který používá stránku Internetového obchodu společnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na Webové stránce – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a způsobu využívání služeb – bez ohledu na to, zda Uživatel má účet na Facebooku a zda je přihlášen k Facebooku).

4.       Příjemci údajů mohou být také orgány veřejné moci a subjekty vykonávající veřejné úkoly, např. v případě oznámení podvodu – příslušné soudní orgány, a dále v rozsahu a pro účely vyplývající z právních předpisů, např. vedení kontrolního řízení se Správcem, zákon proti praní špinavých peněz apod.

 

§ 6 Předávání údajů mimo EHP

Pokud Správce předává Osobní údaje do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, může k tomuto předání dojít výhradně za podmínek stanovených v čl. 46, čl. 47 nebo 49 GDPR. Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, kdy je to nezbytné a se zajištěním odpovídající úrovně ochrany, a to především prostřednictvím: spolupráce se zpracovateli Osobních údajů ve státech, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise; používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí; uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorovým orgánem. Správce vždy informuje o záměru předat Osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.

§ 7 Profilování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování pro účely tzv. běžného profilování (např. přizpůsobení zpráv, bannerů zájmům) – za účelem lepšího přizpůsobení cílených informačních a marketingových sdělení o Správci, jeho produktech a službách, jakož i o subjektech spojených se Správcem [odkaz]. Snažíme se, aby naše propagační, informační a marketingové materiály byly pro subjekt údajů hodnotné, a proto se pro přizpůsobení marketingových informací individuálním preferencím a zájmům daného Zákazníka [prezentace reklam, nabídek, akcí (slev)] používají informace týkající se používání Internetového obchodu, např. prostřednictvím analýzy toho, jak často navštěvujete Internetový obchod, údaje o Objednávkách, činnostech v prodejních kanálech Správce (IP počítače, soubory cookies, preferované způsoby nákupu), údaje o zájmu o nabídku / newsletter nebo sortiment Správce, sociodemografická data (např. pohlaví, věk, poloha). Snažíme se, aby informace získané v důsledku profilování pomocí automatizovaných informačních systémů byly podkladem pro analýzu očekávání Zákazníků, analýzu směrů činnosti Správce, aniž by to významně ovlivnilo rozhodnutí Zákazníka.

§ 8 Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Osobních údajů na Webové stránce je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci jednoho nebo více účelů zpracování osobních údajů uvedených v § 4 odst. 1 výše, které Správce nebude moci splnit, pokud mu osobní údaje nebudou poskytnuty.

§ 9 Práva subjektu údajů související s ochranou osobních údajů

1.       Pokud si přejete uplatnit svá práva, využijte ke korespondenci kontaktní údaje uvedené v § 2 Zásad. Zároveň zašlete všechny nezbytné informace, které nám umožní jednoznačně identifikovat totožnost subjektu, který uplatňuje svá práva.

2.       Každý subjekt, jehož údaje Správce zpracovává, má právo:

a)       na přístup k obsahu osobních údajů, včetně žádosti o vydání jejich kopie,

b)      požadovat opravu,

c)       na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut),

d)      na omezení zpracování osobních údajů,

e)      na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR] nebo na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR],

f)        právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména proti přímému marketingu založenému na čl. 6 odst. 1 bodu f) GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely založené na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů souvisejících se zvláštní situací,

g)       právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů,

h)      na odvolání souhlasu, ke kterému může kdykoli dojít. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů provedené před jeho odvoláním. Souhlasy lze kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování.

3.       V případě, že je zpracování osobních údajů považováno za prováděné s porušením platných právních předpisů, má každý subjekt právo podat stížnost u dozorového orgánu. Za tímto účelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je příslušný pro místo vašeho bydliště. Můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je místně příslušný pro naši společnost. Kontaktní údaje najdete níže: Urząd Ochrony Danych Osobowych [Úřad pro ochranu osobních údajů], ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§ 10 Soubory cookies a obdobná technologie

1.       Správce shromažďuje prostřednictvím souborů cookies (nebo s funkcemi podobnými souborům cookies) informace o každé osobě navštěvující Internetový obchod. Webová stránka používá tzv. cookies (koláčky) a níže naleznete podrobné informace v tomto ohledu. Získávání a ukládání informací pomocí cookies je možné na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem. Webové prohlížeče nebo jiný software nainstalovaný v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti umožňují ve výchozím nastavení ukládat soubory cookies do takového zařízení.

2.       Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se instalují do zařízení Uživatele, jenž si prohlíží Webovou stránku. Soubory cookies shromažďují informace, které usnadňují používání Webové stránky – např. tím, že si pamatují návštěvy Uživatele na Webové stránce a činnosti, které provedl.  Soubory cookies používané Správcem jsou pro zařízení Uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby se touto cestou dostaly do zařízení Uživatelů viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný Uživatelem a přizpůsobit Webovou stránku jednotlivým Uživatelům. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, čas uložení v zařízení a přiřazenou hodnotu.

3.       Správce používá tzv. servisní cookies především pro účely poskytování Uživateli elektronicky poskytovaných služeb a ke zlepšení kvality těchto služeb. Správce a další subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, proto používají soubory cookies k uložení informací nebo získání přístupu k informacím, které jsou již uloženy v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Soubory cookies používané k tomuto účelu zahrnují:

a)       soubory cookies s údaji zadanými Uživatelem (identifikátor relace) po dobu trvání relace;

b)      relační soubory cookies multimediálních přehrávačů (např. soubory cookies Flash přehrávače), a to po dobu trvání relace;

c)       trvalé soubory cookies určené k přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle.

4.       Uživatel má možnost omezit nebo zakázat souborům cookies přístup ke svému zařízení. V případě využití této možnosti bude možné Webovou stránku používat, kromě funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookies.

5.       Správce používá cookies Správce pro tyto účely:

a)       konfigurace Webové stránky a provádění procesů nezbytných pro plnou funkčnost Internetového obchodu – rozpoznání zařízení a správné zobrazení Webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám; zapamatování dat potřebných k používání Internetového obchodu,

b)      analýza a výzkum, audit sledovanosti – vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Internetového obchodu jej používají, což umožňuje zlepšit strukturu, obsah a funkčnost Internetového obchodu,

c)       zajištění bezpečnosti Internetového obchodu.

Základem pro zpracování takto získaných údajů je oprávněný zájem Správce, kterým je potřeba zajistit nejvyšší kvalitu obsahu prezentovaného Správcem, a to jeho přizpůsobením preferencím Uživatelů a marketingu – včetně přímého – produktů a služeb Správce nebo jeho partnerů, přičemž v tomto případě se partneři nepodílejí na zpracování Osobních údajů Uživatelů.

6.       Uživatel může samostatně a kdykoliv změnit nastavení týkající se souborů cookies a stanovit podmínky pro jejich ukládání a získávání soubory cookies přístupu k zařízení Uživatele. Změny nastavení uvedené v předchozí větě může Uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna zejména tak, aby bylo blokováno automatické zpracování souborů cookies v nastaveních internetového prohlížeče, nebo aby bylo možné pokaždé informovat o umístění souborů cookies na zařízení Uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou k dispozici v nastaveních softwaru (webového prohlížeče). Uživatel může také vznést námitku proti krokům Správce podnikaným za výše popsaným účelem. Pokud bude vyjádřen souhlas, včetně souhlasu s prezentací, tvorbou, poskytováním a prováděním vyhrazených reklam, nabídek nebo propagačních akcí (slev) přizpůsobených jejím preferencím, může být souhlas kdykoli zrušen – to však nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7.       Uživatel může kdykoliv smazat soubory cookies, a to použitím dostupných funkcí v používaném webovém prohlížeči.

8.       Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webové stránce.

9.       Každý Uživatel Webových stránek by měl dbát na bezpečnost svých zařízení používaných pro přístup k internetu. Takové zařízení by mělo mít antivirový program s aktuální databází definic virů, aktuální a zabezpečenou verzi webového prohlížeče a zapnutou bránu firewall. Uživatel by měl navíc pravidelně kontrolovat, zda operační systém a programy nainstalované na něm mají nejnovější aktualizace, protože útoky využívají chyby zjištěné v nainstalovaném softwaru. Výrobci programů se snaží tyto hrozby vyloučit právě pomocí aktualizací.

10.   Použití souborů cookies ke shromažďování prostřednictvím těchto souborů údajů pro marketingové účely nebo pro jiné účely než ty, které jsou nezbytné pro zobrazení Webové stránky, včetně získání přístupu k údajům uloženým v zařízení Uživatele, vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas lze kdykoliv zrušit. Schválení se nevyžaduje pouze u souborů cookies, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikační služby (přenos dat pro zobrazení obsahu). Souhlas s používáním souborů cookies je možné odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Podrobné informace najdete na níže uvedených odkazech:

·         Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

·         Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

·         Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/jak-odstranit-soubory-cookie-v-aplikaci-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

·         Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/odstraněn%C3%AD-souborů-cookie-v-aplikaci-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

·         Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

·         Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

11.   Údaje ze souborů cookies budou uloženy do doby odvolání souhlasu nebo podání námitky. Správce může osobní údaje vymazat, pokud nejsou používány pro marketingové účely po dobu 3 let, ledaže právní předpisy ukládají Správci zpracovávat osobní údaje po delší dobu.

12.   Správce používá různá řešení a nástroje používané pro analytické a marketingové účely.

·         GOOGLE ANALYTICS. Soubory cookies Google Analytics jsou soubory používané společností Google k analýze používání webové stránky Uživatelem, k vytváření statistik a zpráv o fungování webové stránky. Společnost Google nepoužívá shromážděné údaje k identifikaci Uživatele a nespojuje tyto informace, aby umožnila identifikaci.  Podrobné informace o rozsahu a pravidlech shromažďování údajů v souvislosti s touto službou naleznete pod odkazem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz.

·         GOOGLE TAG MANAGER. Tento nástroj nám umožňuje spravovat skripty na webové stránce Internetového obchodu, např. skripty pro sledování konverzí z reklamních systémů, jako je Google Ads, skripty související se souhlasy poskytnutými Uživatelem, které sledují chování Uživatele prostřednictvím analytických nástrojů, jako je Google Analytics. Takto získané údaje jsou však zobecněné – agregované údaje o spuštění těchto skriptů, bez možnosti identifikace konkrétního Uživatele. Podrobné informace o rozsahu a pravidlech shromažďování údajů v souvislosti s touto službou naleznete pod odkazem: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=cs.

·         GOOGLE ADS Google Ads. Tento nástroj měří účinnost reklamních kampaní prováděných Správcem a umožňuje analýzu údajů, jako jsou například klíčová slova nebo počet jedinečných uživatelů. Informace o zpracování údajů společností Google, pokud jde o výše uvedenou službu, jsou dostupné pod odkazem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz.

·         FACEBOOKOVÉ PIXELY

Facebook Pixel je nástroj, který umožňuje měřit efektivitu reklamních kampaní prováděných Správcem na portálu Facebook. Tento nástroj umožňuje pokročilou analýzu dat za účelem optimalizace aktivit Správce, a to i pomocí dalších nástrojů nabízených Facebookem. Podrobné informace o zpracování údajů společností Facebook najdete pod tímto odkazem:

https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 

§ 10 Změny zásad ochrany osobních údajů

1.       Zásady jsou průběžně revidovány a v případě potřeby aktualizovány. V případě aktualizace Zásad bude Uživatel na to upozorněn zobrazením informace nebo odesláním Uživateli e-mailové zprávy. V některých případech může být Uživatel předem upozorněn na aktualizaci Zásad a skutečnost využívání služeb Internetového obchodu bude znamenat souhlas s aktualizovanou verzí Zásad.

2.       Uživatel, který nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb v Internetovém obchodu po vstupu v platnost nové verze Zásad, může ukončit využívání služby Internetového obchodu.